ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
แจ้งชำระค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ขอซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ