หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558 
   
       
             
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง โครงการถมดินบดอัดและปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงเรี [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
แผนการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้าง รร.อนุบาล อบต.ท้อแท้(เพิ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยด้วงอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านท้อแท้ [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 185 
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 2 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 192 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 117 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายลม หมู่ที่ 6 บ้านดงกระบาก [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 144 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งแหลมรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะ [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 91 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างลานตากข้าว หมู่ที่ 5 [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 92 
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 135 
ประชาสัมพันธ์ โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 100 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 1972 
 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญที [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง เชิญประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลบาง [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
       
 
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด้วงอิน [ 18 เม.ย. 2562 ]

 

กลุ่มบ้านกาแฟเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.ท้อแท้
       
       
             
 
ปรับปรุงถนนลูกรังในซอยหมอชิน (28 มิ.ย. 2561)    อ่าน 211  ตอบ 0  
จำนวนประชากรในตำบลท้อแท้ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 295  ตอบ 0  
ผลสอบ (22 ส.ค. 2560)    อ่าน 385  ตอบ 0  
ผ่านไปสองปี ยังนิ่งเฉย (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 409  ตอบ 2  
อยากมีน้ำใช้เหมือนบ้านอื่นค่ะ มีปัญหามาหลายปี อบต ท้อแท้ วัดโบสถ์ (26 ก.พ. 2560)    อ่าน 350  ตอบ 0  
เปิดเพลงดัง น้ำประปาสกปรก ร้องเรียนก็ไม่ได้ (30 ม.ค. 2560)    อ่าน 643  ตอบ 3  
เบื่อปัญหาปะปา ดักดาน!!! (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 385  ตอบ 0  
เบื่อน้ำปะปาของ อบต มากเลยค่ะ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 422  ตอบ 1  
ขออนุญาติสอบถามนะครับ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 424  ตอบ 0  
ปัญหาน้ำปะปา (14 มี.ค. 2559)    อ่าน 443  ตอบ 0  
การแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 615  ตอบ 1  
นิ่งเฉย เพิกเฉย นี่แหละ อบต.ท้อแท้ (11 ส.ค. 2558)    อ่าน 568  ตอบ 2  
ย้ายลำโพง (4 ส.ค. 2558)    อ่าน 476  ตอบ 3  
การแก้ไขปัญหาลำโพงเสียงตามสาย (2 ก.ค. 2558)    อ่าน 517  ตอบ 0  
รำคาญเสียงตามสายมาก เปิดเสียงดังไม่เกรงใจใครเลย (2 ก.ค. 2558)    อ่าน 514  ตอบ 1  
 
อบต.ชัยนาม รร.ราษฎ์อุปถัมภ์ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าชุดนักเรียน (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.พันชาลี สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
 
ฐานข้อมูลฝายชะลอน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนจกากรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว473 ลว 23 พค.62 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
ติดตามผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 471 ลว 23 พ.ค. 62 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3214 ลว.22 พ.ค. 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3213 ลว. 22 พ.ค. 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3213 ลว. 22 พ.ค. 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับจัดการศึกษา ที่ พล 0023.5/ว3178 ลง 21 พ.ค.62 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3182 ลว 21 พ.ค. 62 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 104 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3179 ลว 21 พ.ค. 62 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3180 ลว 21 พ.ค. 62  [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
รายละเอียดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว465 ลว 21 พ.ค. 62  [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 467 ลว 21 พ.ค. 62  [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ก.พ. 62  [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 95 
เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน มี.ค.62 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ที่ พล 0023.2/ว466 ลว 21 พ.ค. 62 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
สรุปการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 ที่ พล 0023.2/ว3125 ลว 17 พ.ค. 62 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
       
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท้อแท้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลท้อแท้ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ : 055-291722 โทรสาร : 055-291722

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม 3,649,919 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com