หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558 
   
       
             
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรับซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้อแท้ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่(ตอกเข็ม) [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การโอนเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์การโอนเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฏาคม 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศพด.อบต.ท้อแท้) หมู่ที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน-บ้านนายสายยันต์ หมู [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งแหลมรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองม [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างลานตากข้าว หมู่ที่ 5 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง โครงการถมดินบดอัดและปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงเรี [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
แผนการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้าง รร.อนุบาล อบต.ท้อแท้(เพิ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 237 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยด้วงอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านท้อแท้ [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 90 
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
       
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ [ 15 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด้วงอิน [ 18 เม.ย. 2562 ]

 

กลุ่มบ้านกาแฟเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.ท้อแท้
       
       
             
 
ปรับปรุงถนนลูกรังในซอยหมอชิน (28 มิ.ย. 2561)    อ่าน 282  ตอบ 0  
จำนวนประชากรในตำบลท้อแท้ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 349  ตอบ 0  
ผลสอบ (22 ส.ค. 2560)    อ่าน 451  ตอบ 0  
ผ่านไปสองปี ยังนิ่งเฉย (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 474  ตอบ 2  
อยากมีน้ำใช้เหมือนบ้านอื่นค่ะ มีปัญหามาหลายปี อบต ท้อแท้ วัดโบสถ์ (26 ก.พ. 2560)    อ่าน 400  ตอบ 0  
เปิดเพลงดัง น้ำประปาสกปรก ร้องเรียนก็ไม่ได้ (30 ม.ค. 2560)    อ่าน 716  ตอบ 3  
เบื่อปัญหาปะปา ดักดาน!!! (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 647  ตอบ 0  
เบื่อน้ำปะปาของ อบต มากเลยค่ะ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 486  ตอบ 1  
ขออนุญาติสอบถามนะครับ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 471  ตอบ 0  
ปัญหาน้ำปะปา (14 มี.ค. 2559)    อ่าน 485  ตอบ 0  
การแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 669  ตอบ 1  
นิ่งเฉย เพิกเฉย นี่แหละ อบต.ท้อแท้ (11 ส.ค. 2558)    อ่าน 611  ตอบ 2  
ย้ายลำโพง (4 ส.ค. 2558)    อ่าน 527  ตอบ 3  
การแก้ไขปัญหาลำโพงเสียงตามสาย (2 ก.ค. 2558)    อ่าน 556  ตอบ 0  
รำคาญเสียงตามสายมาก เปิดเสียงดังไม่เกรงใจใครเลย (2 ก.ค. 2558)    อ่าน 556  ตอบ 1  
 
อบต.ศรีภิรมย์ เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม เลขเด็ด สูตรหวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4896 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 137 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 169 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4727 ลว 31 ก.ค. 62 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 482 
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5111 ลว 16 ส.ค. 62 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ำ.ศ. 2563 ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
แจ้งเวี่ยนกฎหมายลำดับรองที่ออกจฃตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ขอให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณาของสภา [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5090 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 5014 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนตำบล ที่ พล 0023.3/ว 5035 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.3/ว 5021 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ ที่ พล 0023.3/ว 5022 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคลัองกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ พล 0023.3/ว 5082 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
       
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท้อแท้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลท้อแท้ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ : 055-291722 โทรสาร : 055-291722

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม 3,917,566 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com