หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวีรพงษ์ วิชัยรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพุทธรัตน์ สุขประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายพิทักษ์ อินชำนาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ร้อยตรีเจริญดี ม่วงเฟื่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกัญตนา วุฒิสุวรรณ
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)