ท่านต้องการให้ อบต.ท้อแท้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 4 )
25.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 9 )
56.25%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
6.25%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
12.50%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%